Search
Close this search box.

Chính Sách Bảo Mật

1. Giới thiệu

Tổ chức/Công ty Công ty Hoá Chất Lê Nguyên cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người mà Công ty Hoá Chất Lê Nguyên thu thập, sử dụng và lưu trữ. Chính sách bảo mật này mô tả các biện pháp Công ty Hoá Chất Lê Nguyên thực hiện để đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Công ty Hoá Chất Lê Nguyên có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với Công ty Hoá Chất Lê Nguyên, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin tài khoản.

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và cập nhật liên quan đến công ty Công ty Hoá Chất Lê Nguyên.
  • Xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ.
  • Liên lạc với bạn để giải quyết câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web hoặc ứng dụng của Công ty Hoá Chất Lê Nguyên.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty Hoá Chất Lê Nguyên cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý thích hợp. Công ty Hoá Chất Lê Nguyên duyệt kỹ lưỡng các hoạt động truy cập thông tin cá nhân và tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến bảo mật.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân

Công ty Hoá Chất Lê Nguyên có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc khi yêu cầu bởi luật pháp.

6. Lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong chính sách này. Công ty Hoá Chất Lê Nguyên sẽ xóa thông tin cá nhân khi không còn cần thiết hoặc khi bạn yêu cầu Công ty Hoá Chất Lê Nguyên làm như vậy.

7. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công ty Hoá Chất Lê Nguyên ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của Công ty Hoá Chất Lê Nguyên, vui lòng liên hệ với Công ty Hoá Chất Lê Nguyên theo địa chỉ email [địa chỉ email của bạn] hoặc số điện thoại [số điện thoại của bạn].

9. Thay đổi chính sách

Công ty Hoá Chất Lê Nguyên có thể thay đổi chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web hoặc ứng dụng của Công ty Hoá Chất Lê Nguyên.
Công ty Hoá Chất Lê Nguyên xin cam kết tuân thủ chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất.